Acer elegantulum W. P. Fang & P. L. Chiu var. macrurum W. P. Fang & P. L. Chiu