Kakuna yushaniae (Yang, 1989)

臺灣物種名錄編號: 426381
  • 台灣特有
NCHU Museum of Entomology[國立中興大學昆蟲標本館],  CC BY-NC
NCHU Museum of Entomology[國立中興大學昆蟲標本館],  CC BY-NC
NCHU Museum of Entomology[國立中興大學昆蟲標本館],  CC BY-NC
NCHU Museum of Entomology[國立中興大學昆蟲標本館],  CC BY-NC
NCHU Museum of Entomology[國立中興大學昆蟲標本館],  CC BY-NC
NCHU Museum of Entomology[國立中興大學昆蟲標本館],  CC BY-NC
NCHU Museum of Entomology[國立中興大學昆蟲標本館],  CC BY-NC

地理分布

分布於中北部中海拔山區。全球分布:台灣。

廖一璋, 臺灣生命大百科, CC BY-NC

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

同物異名

  • Parametopina yushaniae Yang, 1989 (synonym)

引用格式

Kakuna yushaniae (Yang, 1989)  《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/426381