Nandina domestica Thunb. 南天竹

常見俗名: 南天竹
臺灣物種名錄編號: 417818
  • 外來種
陳育賢,  CC BY-NC
陳添財,  CC BY-NC-SA
陳添財,  CC BY-NC-SA
陳添財,  CC BY-NC-SA
陳添財,  CC BY-NC-SA
陳添財,  CC BY-NC-SA
Hsiengan Huang,  CC BY-NC
Hsiengan Huang,  CC BY-NC
Hsiengan Huang,  CC BY-NC
Hsiengan Huang,  CC BY-NC
Hsiengan Huang,  CC BY-NC

地理分布

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

引用格式

Nandina domestica Thunb.  南天竹《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/417818