Ganoderma rotundatum J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang, 1979

臺灣物種名錄編號: 417011

地理分布

中國(海南,模式產地)、熱帶台灣)。

吳聲華, 魏佳玲, 國立中興大學植病系真菌研究室, CC BY-NC

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

引用格式

Ganoderma rotundatum J.D. Zhao, L.W. Hsu & X.Q. Zhang, 1979  《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/417011