Taiwanoporia amylospora T.T. Chang & W.N. Chou 澱粉臺灣孔菌

常見俗名: 澱粉臺灣孔菌
臺灣物種名錄編號: 405372

地理分布

台灣。

魏佳玲, 國立中興大學植病系真菌研究室, CC BY-NC

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

棲地生態

木棲且造成木材白腐。台灣,台中:鞍馬山,海拔2000公尺,昆欄樹腐幹生,2002年10月,TFRI 1065,2000年8月,CWN4802。

魏佳玲, 國立中興大學植病系真菌研究室, CC BY-NC

引用格式

Taiwanoporia amylospora T.T. Chang & W.N. Chou  澱粉臺灣孔菌《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/405372