Daphniphyllum glaucescens Blume subsp. oldhamii var. lanyuense Huang 1992 蘭嶼虎皮楠

常見俗名: 蘭嶼虎皮楠
臺灣物種名錄編號: 202803
  • 台灣特有
彭鏡毅,  CC BY-NC
彭鏡毅,  CC BY-NC
呂勝由,  CC BY-NC

地理分布

特產台灣蘭嶼。

何偉真, 林德勳, 謝昌衛, 張世良, 黃雯雯, 陳信泰, 台灣野生藥用植物圖鑑, CC BY-NC

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

文獻

TaiEOL Biodiversity Library

引用格式

Daphniphyllum glaucescens Blume subsp. oldhamii var. lanyuense Huang 1992  蘭嶼虎皮楠《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/202803