Dactylaria inaequilatera Matsushima 不等邊似指狀孢菌

常見俗名: 不等邊似指狀孢菌
臺灣物種名錄編號: 144090

地理分布

出現紀錄

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
分布範圍推估
載入中...

引用格式

Dactylaria inaequilatera Matsushima  不等邊似指狀孢菌《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/zh/namecode/144090