Faiditus xiphias Agnarsson, 2004

Common Names: 劍額寄居姬蛛
Name code in TaiBNET: 412260

Distribution

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Synonym

  • Argyrodes carnicobarensis Tikader, 1977 (synonym)
  • Argyrodes levii Zhu & Song, 1991 (synonym)
  • Argyrodes xiphias Thorell, 1887 (synonym)

Quote Link

Faiditus xiphias Agnarsson, 2004  劍額寄居姬蛛《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/namecode/412260