Neoseiulus baraki (Athias-Henriot, 1966)

Common Names: 貝氏小新綏蟎
Name code in TaiBNET: 400581

Distribution

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Synonym

  • Amblyseius baraki Athias-Henriot 1966 (new combination)
  • Neoseiulus dhooriai (Gupta, 1977) (synonym)

Quote Link

Neoseiulus baraki (Athias-Henriot, 1966)  貝氏小新綏蟎《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/namecode/400581