Zeuxis exilis (Powys, 1835)

Common Names: 粗肋織紋螺
Name code in TaiBNET: 316164

Distribution

台灣分布: 小金門,金門後湖,金門金寧,金城,金沙,金湖,澎湖

臺灣貝類資料庫, 臺灣貝類資料庫, CC BY-NC

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Habitat

棲息於潮間帶到淺海的礁岩地區。

臺灣貝類資料庫, 臺灣貝類資料庫, CC BY-NC

Quote Link

Zeuxis exilis (Powys, 1835)  粗肋織紋螺《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/namecode/316164