Zebina tridentata (Michaud, 1830)

Common Names: 三齒麂眼螺
Name code in TaiBNET: 315436

Distribution

台灣分布: 台北縣三芝,綠島,屏東縣恆春半島,大樹房,小琉球,澎湖,南沙群島,蘭嶼
世界分布 : 紅海、熱帶西太平洋、台灣、西沙、南沙、越南(Quang Ngai、 Ninh Thuan)、阿拉伯東部

臺灣貝類資料庫, 臺灣貝類資料庫, CC BY-NC

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Quote Link

Zebina tridentata (Michaud, 1830)  三齒麂眼螺《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/namecode/315436