Neckera pennata Hedw., 1801

Common Names: 羽平苔
Name code in TaiBNET: 200936

Distribution

Occurrences

  • < 10
  • >= 10
  • >= 100
  • >= 300
  • >= 500
Distribution estimation
Loading...

Synonym

  • Neckera abbreviata Cardot (synonym)
  • Neckera hymenodonta Müll. Hal. (synonym)
  • Neckera oligocarpa Bruch (synonym)

Quote Link

Neckera pennata Hedw., 1801  羽平苔《臺灣生物多樣性資訊網-TaiBIF》。
http://taibif.tw/en/namecode/200936